Ventspils nafta termināls
 
 

Gada pārskats

Vadības ziņojums 2017

Uzņēmuma dibināšana

SIA Ventspils nafta termināls (turpmāk saukta – Uzņēmums) savu darbību uzsāka 2003. gada oktobrī akciju sabiedrības Ventspils nafta koncerna ietvaros, pārņemot AS Ventspils nafta kopš 1961. gada uzkrāto darba pieredzi naftas produktu saņemšanā, uzglabāšanā un pārkraušanā.

Līdz 2007. gada martam Uzņēmums bija 100% AS Ventspils nafta meitas uzņēmums. 2007. gada martā Uzņēmums piereģistrēja jaunu dalībnieku − starptautiskā uzņēmuma „Vitol” meitas sabiedrību Euromin Holdings (Cyprus) Limited, kurš vienlaicīgi ir arī AS Ventspils nafta akciju turētājs. Sabiedrībai Euromin Holdings (Cyprus) Limited piederēja 384 855 Uzņēmuma daļu jeb 49%, bet AS Ventspils nafta – 400 563 daļu jeb 51%.

2010. gada 23. martā mainījās Uzņēmuma dalībnieku sastāvs, Euromin Holdings (Cyprus) Limited pārdodot sev piederošos 49% no Uzņēmuma daļām starptautiskā uzņēmuma Vitol Tank Terminal International meitas sabiedrībai Eurotank Holding Sarl, kas kopš tā brīža tur 49% no Uzņēmuma kapitāla daļām.

Savukārt, 2017. gada 30. jūnijā atkal mainījās Sabiedrības dalībnieku sastāvs, AS Ventspils nafta pārdodot sev piederošos 51% no Sabiedrības daļām starptautiskā uzņēmuma Vitol meitas sabiedrībai Martank B.V. (Nīderlande). Kopš tā brīža sabiedrībai Martank B.V. (Nīderlande) pieder 44 244 986 daļu jeb 51% no Sabiedrības kapitāla daļām un Eurotank Holding Sarl pieder 42 509 927 Sabiedrības kapitāla daļas jeb 49%.

Sabiedrība jau piecpadsmit gadus turpina savu darbību, nodrošinot tranzīta pakalpojumus – naftas un dīzeļdegvielas pieņemšanu no cauruļvadiem, dīzeļdegvielas, autobenzīna un citu naftas kravu pieņemšanu no dzelzceļa un no jūras, to uzglabāšanu un pārkraušanu tankkuģos, dzelzceļa cisternās un autocisternās. Sabiedrības naftas un naftas produktu rezervuāru parks sasniedz 1,2 miljonus kubikmetru, padarot to par lielāko Sabiedrību līdzīgo sabiedrību vidū Latvijā un kaimiņvalstīs.

Uzņēmuma attīstība 2017. gadā

2017. gadā Sabiedrība samazināja pārkraušanas apjomus no 6.9 miljoniem tonnu 2016. gadā līdz 6.1 miljoniem tonnu. Pa dzelzceļu un jūru transportēto produktu pārkraušanas apjomi veidoja 2.6 miljonus tonnu, pa dīzeļdegvielas cauruļvadu – 3.5 miljonus tonnu.
Samazinoties kravu apjomiem, Sabiedrība optimizēja savus tehnoloģiskos procesus un procedūras, kā arī uzlaboja tās organizatorisko efektivitāti, lai pielāgotos mainīgajiem tirgus apstākļiem saistībā ar mazākiem kravu apjomiem un veidiem, kas palīdzēs nākotnē nostiprināt Sabiedrības pozīciju vietējā un reģionālajā tirgū. Sabiedrība saņēma atzītā ekonomiskā operatora (AEO) sertifikātu, kā arī realizēja maģistrālo cauruļvadu modernizācijas projektu, veicot trīs maģistrālo cauruļvadu, kuri savieno termināli ar muliņiem, aptīšanu ar kompozītmateriālu, tādejādi pagarinot to kalpošanas laiku par 20 gadiem. 2017. gadā tika īstenots darbinieku pārcelšanās projekts, kā rezultātā galvenajā ēkā tika izvietotas vairākas operatīvās struktūrvienības, tādējādi uzlabojot saziņas ātrumu un kvalitāti. Tāpat šajā gadā Sabiedrība uzsāka darbus tvaiku savākšanas iekārtas projekta realizācijas ietvaros, kas pēc pabeigšanas nodrošinās Sabiedrības atbilstību jauniem vides aizsardzības noteikumiem, kas stāsies spēkā 2018. gada jūnijā, un ļaus paplašināt pārkraujamo produktu klāstu.
Sabiedrība aktīvi darbojas LDDK un LTRK biedrībās, kā arī kopš 2017. gada piedalās Ārvalstu investoru padomē Latvijā (ĀIPL).
Sabiedrības darbību pozitīvi novērtējušas arī dažādas valsts un nevalstiskās organizācijas. Ilgtspējas indeksā Sabiedrība 2017. gadā  trešo reizi pēc kārtas uzrādīja izcilu rezultātu, ierindojoties Platīna kategorijā. Turklāt Sabiedrība ir saņēmusi galveno godalgu kategorijā “Izcilība drošībā šķidro kravu uzglabāšanas jomā” Lielbritānijas izdevuma “Tank Storage Magazine” rīkotajā konkursā un ieguva 2. vietu starptautiskajā konkursā Baltic Communication Awards nominācijā “Iekšēja komunikācija”.
CV-Online trešo gadu pēc kārtas apbalvoja Sabiedrību kā “Top Darba devēju Kurzemē”. Latvijas Darba devēju konfederācija piešķīrusi Sabiedrībai “Senioriem draudzīga darba devēja” un “TOP 10 Prakses devēja” statusu, kā “Ģimenei draudzīgs komersants” Sabiedrību atkārtoti novērtējusi Labklājības ministrija.
Savukārt, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Eiropas Komisija apbalvoja Sabiedrību ar balvu “Draudzīgs velosipēdistiem” par aktīvu riteņbraukšanas kultūras sekmēšanu.  

Vides aizsardzības prasību ietekme

Īstenojot deklarētās vides un kvalitātes politikas mērķus, 2017. gadā SIA “Ventspils nafta” termināls turpināja pildīt vides pārvaldības programmā iekļautos uzdevumus: tehnoloģisko procesu drošības līmeņa saglabāšanu, funkcionējošās vides monitoringa sistēmas pilnveidošanu, Sabiedrības teritorijā piesārņoto vietu attīrīšanu un atjaunošanu, vienlaikus sekmējot energopatēriņa samazinājumu un attīstot darbinieku un apakšuzņēmēju vides apziņu. Atbilstoši Energoefektivitātes likumam Sabiedrībā ieviesta un uzturēta sertificēta vides pārvaldības sistēma  (ar papildinājumu), kas ietver energopārvaldības sistēmu. Tās ietvaros identificēti un pasākumu plānā iekļauti energoefektivitātes pasākumi, lai būtiski ietaupītu enerģiju.

Izstrādātās un apstiprinātās Sabiedrības vides pārvaldības programmas mērķis ir nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

2016. gadā starptautiskā sertifikācijas organizācija Bureau Veritas Latvia sekmīgi veica sertifikācijas uzraudzības auditu Sabiedrības atbilstībai ISO 9001 un ISO 14001, veicot auditu visās Sabiedrības struktūrvienībās, lai pārliecinātos, ka tajā integrētā vadības sistēma atbilst prasībām, ko nosaka vides vadības standarts ISO 14001:2004 un kvalitātes vadības standarts ISO 9001:2008. Papildus ISO 14001 standartam tika novērtēts arī enerģijas izvērtēšanas process Sabiedrībā un piešķirts atbilstošs ISO 14001 standarta paplašinājums, lai izpildītu Eiropas Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti noteiktās prasības. Bureau Veritas ISO sertifikāta derīguma termiņš ir 2018. gada 15. septembris.

Tāpat šajā gadā Sabiedrība atkārtoti apliecināja savu atbilstību 2012. gadā iegūtajai sertifikācijai OHSAS 18001:2007, kas nosaka prasības arodveselības un darba drošības sistēmai Sabiedrībā, sekmīgi izturot Bureau Veritas Latvia veikto sertifikācijas uzraudzības pārbaudi. Šī pārbaude apliecināja, ka Sabiedrības vadība turpina uzturēt augsto prasību līmeni un veikt ieguldījumus būtiskajā arodveselības un darba drošības jomā Sabiedrībā. Sertifikāta derīguma termiņš ir 2018. gada 21. oktobris.

Kvalitātes un vides vadības sistēma apliecina Sabiedrības spēju garantēt drošus un efektīvus pakalpojumus tranzīta jomā, vienlaikus ekonomiski pamatotā veidā samazinot Sabiedrības ietekmi uz apkārtējo vidi. Sabiedrības klientiem, sadarbības partneriem, akcionāriem un visplašākajai sabiedrībai ISO un OHSAS sertifikāti apstiprina Sabiedrības procesu sakārtotību un norisi stingri kontrolētos apstākļos, nodrošinot Sabiedrības sniegto pakalpojumu atbilstību sākotnēji izvirzītajām prasībām, kā arī termināļa vadības efektivitātes uzturēšanu un attīstību.

2018. gadā plānotās darbības

Sabiedrības 2018. gada saimnieciskās darbības mērķis ir pielāgoties kravu plūsmas/apjomu samazinājumam Baltijas jūras reģionā un optimizēt klientiem sniegto pakalpojumu daudzveidību. Lai paveiktu minēto, Sabiedrībai jāpabeidz pašreizējie investīciju projekti, kas, savukārt, nodrošinās turpmāko nepārtrauktu peļņu nesošu attīstību tirgus vidē, kurā valda arvien lielāka konkurence. Lai gan pielāgošanai mainīgajam tirgus stāvoklim ir ļoti liela nozīme, Sabiedrības vissvarīgākais mērķis joprojām ir saglabāt augstu tehnoloģiskā procesa drošības līmeni un mazināt nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, pastāvīgi modernizējot un pilnveidojot Sabiedrības infrastruktūru.

 Finanšu rādītāji 2013 – 2017

Ventspils naftas termināls (VNT)

2017. gadā

2016. gadā

2015. gadā

2014. gadā

2013. gadā

Apgrozījums (milj. EUR)

52.8

62,85

79,61

76,85

72,9

Bruto peļņa  (milj. EUR)

18.2

18,04

17,78

19,2

19,3

Neto peļņa  (milj. EUR)

16.1

13,12

14,01

12,2

12,4

Naftas kravu pārkraušanas apjoms (tonnas)

6.1

6,9

9,2

10,58

9,64

 

 

 

 

 

 
Korporatīvais pārskats par 2017. gada darbību